Juridische kennisgeving

Deze site wordt uitgegeven door:

Michelin Belux SA/NV,
Brusselsesteenweg 494, bus 1
1731 ZELLIK (Asse)
BTW-nr. BE400.906.146

Deze site wordt gehost door:

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANKRIJK
Tel: +33 (0)1 48 13 00 00
Fax: +33 (0)1 48 13 31 21

Directeur van de publicatie: Etienne RENARD

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens deze Michelin-site te raadplegen die gewijd is aan de productlijn Vrachtwagens. Deze site is voorbehouden aan de dealers en gebruikers in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg van vrachtwagenbanden. Gelieve het afrolmenu te gebruiken om toegang te krijgen tot de site van het land dat met uw land overeenstemt.

De vennootschappen van de groep Michelin hebben hun eigen zelfstandige en autonome rechtspersoonlijkheid. Met het oog op het vereenvoudigen van de communicatie van de informatie die vermeld staat op deze site, kunnen de volgende termen evenwel worden gebruikt: “Michelin”, “Groep”, “groep Michelin” en “wij”; deze termen worden gebruikt om alle vennootschappen van de groep Michelin aan te duiden die elk op zelfstandige wijze hun activiteiten uitoefenen.

ARTIKEL 1: VOORWERP

Deze kennisgeving heeft als doel de voorwaarden vast te stellen waaronder Michelin de site ter beschikking stelt, alsook de voorwaarden waaronder u toegang hebt tot deze site en deze site mag gebruiken. Het raadplegen van de site is onderworpen aan de naleving van deze juridische kennisgeving waarbij Michelin zich het recht voorbehoud deze op ieder ogenblik te wijzigen of bij te werken. Door de site te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt u deze juridische kennisgeving en gaat u akkoord met de praktijken van Michelin inzake vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens.

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE SITE

Deze site is bestemd voor elke gebruiker. Hij bevat rubrieken waarin de ervaring van Michelin wordt voorgesteld op het vlak van mobiliteit, innovaties op het vlak van vrachtwagenbanden, de catalogus met Michelin-banden en een “dealer locator”. Deze site bevat eveneens een specifieke ruimte om u in te schrijven op de depannagedienst Michelin Euro Assist.

Michelin streeft ernaar de site toegankelijk te houden, zonder er evenwel toe gehouden te zijn hierin te slagen. Er wordt verduidelijkt dat om redenen van onderhoud, actualisering en om welke andere reden ook, met name van technische of juridische orde, de toegang tot de site gemoduleerd of zelfs onderbroken kan worden. Michelin is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en voor de gevolgen die er voor u kunnen uit voortvloeien.

U verbindt zich ertoe u niet op frauduleuze wijze toegang te verschaffen tot de site en met name tot de interactieve diensten, in geval dergelijke diensten zouden bestaan.

ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud (met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto’s, beelden, video’s en geluidsfragmenten, software en databases, alsook de vorm van al deze elementen en van de site zelf) is beschermd onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is de exclusieve eigendom van Michelin en/of zijn dochterondernemingen. Alle gehele of gedeeltelijke kopieën, reproducties, weergaven, gebruiken, aanpassingen, wijzigingen, veranderingen, vertalingen of verspreidingen van de inhoud, ongeacht of deze toebehoort aan Michelin en/of zijn dochterondernemingen die de rechten heeft verleend aan Michelin, via welk procédé ook, zijn ongeoorloofd, met uitzondering van de limitatieve rechten die u hierna worden verleend en/of van een enkele kopie die voorbehouden is voor het eigen en exclusieve gebruik van de kopiist. De inhoud die op deze site wordt voorgesteld kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, wordt ter beschikking gesteld zonder enige vorm van expliciete of stilzwijgende garantie en kan geen aanleiding geven tot enigerlei recht op schadevergoeding. De inhoud is beschermd door het auteursrecht © 1997-2013 Michelin. De logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken.

De gegevens met betrekking tot de dealers van vrachtwagenbanden die worden ingezameld en ter raadpleging ter beschikking worden gesteld van de gebruikers van deze site vormen een database waarvan Michelin de producent en de eigenaar is. De inhoud van deze database is bijgevolg beschermd onder het auteursrecht, alsook door de nationale bepalingen betreffende de bescherming van databases, genomen tot omzetting van de richtlijn 96/9/EC van 11 maart 1996.

Door deze site te raadplegen, verbindt u zich er bijgevolg toe:

  • de inhoud van de database niet geheel of gedeeltelijk, op welke manier ook, te reproduceren, weer te geven, te vertalen, aan te passen of te transformeren;
  • de inhoud van de database niet geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel, rechtstreeks of onrechtstreeks, via enigerlei medium, via welk middel ook of onder welke vorm ook op te vragen, op te slaan, te reproduceren, weer te geven of te bewaren;
  • de inhoud van de database niet geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel onder welke vorm ook te hergebruiken door de terbeschikkingstelling aan het publiek;
  • geen kwalitatief of kwantitatief niet substantiële delen van de inhoud van de database niet op te vragen of te hergebruiken wanneer deze operaties duidelijk de normale gebruiksvoorwaarden van de database overstijgen.

Elke schending van de rechten van de auteur van de database vormt een delict “namaak” dat bestraft wordt door de wetgeving inzake Intellectuele Eigendom. Elke opvraging die een schending inhoudt van de rechten van de producent van de database is onderworpen aan de sancties zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake Intellectuele Eigendom.

ARTIKEL 4: E-MAIL

Om met Michelin te corresponderen via e-mail, moet u de e-mailformulieren invullen die ter beschikking worden gesteld op de site. De antwoorden van Michelin op de e-mails, alsook de toegang tot de site en tot de inhoud, kunnen niet worden gelijkgesteld met of kunnen geen bewijs vormen van een reclame-, promotionele of commerciële activiteit op het grondgebied van het land waar de gebruiker zich bevindt.

ARTIKEL 5: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Algemeen beschouwd kunt u onze site bezoeken zonder uw identiteit kenbaar te moeten maken of persoonlijke gegevens te verschaffen die op u betrekking hebben. Michelin kan u soms om informatie vragen, bijvoorbeeld om op een vraag van u te antwoorden, u een dienst te verschaffen of omwille van marketingdoeleinden.

De ingezamelde gegevens betreffen de naam, het adres, het telefoonnummer, het faxnummer, het e-mailadres, enz.

Teneinde u een betere service te kunnen bieden, zamelt Michelin anonieme gegevens in met betrekking tot uw surfgedrag op de site om zo de prestaties ervan te meten. Michelin verwerkt deze statistieken inzake het aantal bezoekers van de site om beter te begrijpen hoe de website wordt bezocht, hoeveel bezoekers zich aanmelden en welke specifieke pagina’s worden geraadpleegd, de duur en de frequentie van de bezoeken, enz. Deze statistieken hebben enkel tot doel de diensten die worden aangeboden in het kader van deze site te verbeteren.

5.1 Bestemmelingen van de persoonsgegevens

De via onze site ingezamelde gegevens zijn bestemd voor Michelin, alsook voor zijn geselecteerde partners en/of voor de dienstverleners op wie een beroep wordt gedaan. Laatstgenoemden zijn er contractueel toe gehouden de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens die hen kunnen worden meegedeeld te respecteren en deze alleen te gebruiken voor de opdracht die hen werd toevertrouwd. Michelin verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden te verkopen, te verhuren of over te dragen. Evenwel kan Michelin, op grond van een gerechtelijke of administratieve beslissing, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om zijn rechten en goederen te beschermen, verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen.

5.2 Recht op toegang, wijziging, verwijdering en bezwaar

Wat de persoonsgegevens betreft die u ons verplicht zou zijn mee te delen, geniet u van een recht op toegang, verbetering en verwijdering, alsook van een recht bezwaar te maken omwille van gewettigde redenen, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Wet Verwerking Persoonsgegevens).

U kunt zich er eveneens kosteloos verzetten tegen het feit dat uw gegevens worden ingezameld en verwerkt door Michelin. Bovendien geniet u van een recht bezwaar te maken dat uw gegevens worden gebruikt voor prospectie-, en meer bepaald commerciële, doeleinden, overeenkomstig de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen volstaat het dat u ons een brief stuurt naar het volgende adres: Michelin Belux SA/NV, Dienst Marketing Poids Lourd, Brusselsesteenweg 494, bus 1, 1731 ZELLIK (Asse).

5.3 Links naar andere websites

Onze site kan links naar andere sites bevatten. We stellen u in kennis van het feit dat Michelin uw persoonsgegevens niet deelt met deze sites, behalve in geval u de sociale netwerkknoppen gebruikt, zoals aangegeven in onderstaand artikel 5.4. We waarschuwen u voor het feit dat, wanneer u onze site verlaat, u onderworpen kunt worden aan andere praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarover Michelin geen enkele controle heeft en waarvoor zijn aansprakelijkheid niet kan worden ingeroepen.

5.4 Sociale netwerken

De website gebruikt sociale plug-ins (hierna “sociale netwerkknoppen” genoemd), die elk worden aangeleverd en gebruikt door het sociale netwerk waarmee deze overeenstemt. Deze sociale netwerkknoppen kunnen worden geïdentificeerd via de logo’s van de sociale netwerken in kwestie. Via deze knoppen kunt u hypertekstlinks of inhoud van onze site publiceren op uw profiel in deze sociale netwerken. Ze bieden u eveneens de mogelijkheid op uw profiel berichten te publiceren over informatie waar u van gehouden hebt of commentaren die u hebt geformuleerd op informatie of inhoud op uw profiel aan te bevelen. Wanneer u sociale netwerkknoppen gebruikt, deelt u bijgevolg informatie met een sociaal netwerk dat deze opslaat. Michelin oefent geen enkele invloed uit op de manier waarop deze sociale netwerken uw gegevens inzamelen en verwerken. Om het voorwerp en de draagwijdte van het inzamelen van gegevens, van de verwerking en het latere gebruik van gegevens die u deelt door gebruik te maken van de sociale netwerkknoppen, verzoeken we u de beleidsregels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende sociale netwerken te raadplegen.

Overigens, zelfs wanneer u geen sociale netwerkknoppen gebruikt, maar u een pagina van onze site raadpleegt die een dergelijke knop bevat, kan uw browser een rechtstreekse verbinding maken met de servers van het sociale netwerk. Indien u tijdens uw surfsessie op onze site niet ingelogd bent op het sociale netwerk of u geen gebruikersaccount van dit sociale netwerk hebt, kan deze de datum en het uur waarop u de site hebt geraadpleegd, de URL, alsook de technische informatie met betrekking tot uw IP-adres, de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, inzamelen. Indien u ingelogd bent op het sociale netwerk tijdens de surfsessie, kan u via de knop eveneens de geraadpleegde pagina koppelen aan uw gebruikersaccount. Indien u niet wenst dat het sociale netwerk de via onze site ingezamelde informatie koppelt aan uw gebruikersaccount, dient u zich tijdens uw surfsessie op onze site af te melden van het sociale netwerk. Michelin heeft geen enkele invloed op het inzamelen en het verwerken van uw surfgegevens die met behulp van de knoppen worden ingezameld door de sociale netwerken en nodigt u uit de beleidsregels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze sociale netwerken te raadplegen teneinde kennis te nemen van de gebruiks-, en meer bepaald publicitaire, doeleinden van deze informatie.

Onze website ontvangt geen informatie over uw sociale netwerkprofielen.

5.5 MyAccount

My Account is een gepersonaliseerd portaal dat uitsluitend bestemd is voor gebruikers van Zware Vrachtwagens die gedomicilieerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, namelijk Frankrijk, Spanje, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Groothertogdom Luxemburg, Zweden, Finland, Noorwegen, Polen, Italië, de Republiek Tsjechië, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Griekenland of Portugal. MyAccount zal eveneens beschikbaar zijn in Turkije. Dit gepersonaliseerde account verleent, na inschrijving, toegang een brede waaier aan diensten (toegang tot promoties Sell Out Promotions, Damage Garantee, Michelin Euro Assist subscription, Drive&Save, Casing Bonus, enz.). De wederverkopers van vrachtwagenbanden kunnen enkel toegang krijgen tot het onderdeel ‘Casing Bonus’.

Om toegang te krijgen tot het gepersonaliseerde portaal MyAccount, is het noodzakelijk zich in te schrijven door middel van het aanmaken van gebruikersaccount en het invullen van het hiertoe voorziene formulier. Bij deze gelegenheid zal Michelin persoonsgegevens van uw profiel inzamelen, zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens met betrekking tot de vennootschap waar u tewerkgesteld bent, alsook over uw wagenpark. De IBAN-gegevens van de bank worden ingezameld om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Dit gegeven zal gedurende een periode bewaard worden die niet langer loopt dan de periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van transacties die verbonden zijn aan diensten zoals terugbetalingen, promoties en bonussen. Michelin verbindt zich ertoe alle nuttige voorzorgen te nemen om de veiligheid van deze gegevens te bewaren, en met name, om te verhinderen dat ze worden vervormd, beschadigd of dat niet gemachtigde derden zich er toegang toe verschaffen.

De bovenvermelde gegevens zijn bestemd voor de verstrekkers van de diensten waarvan u zult genieten.

De inschrijving zal aanleiding geven tot het creëren van een gebruikers-ID en van een wachtwoord dat wordt aangeleverd door Michelin. Deze zijn persoonlijk en vertrouwelijk. U blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Michelin verbindt zich ertoe de ingezamelde gegevens van uw profiel niet te gebruiken voor commerciële prospectiedoeleinden zonder vooraf uw toestemming te hebben bekomen.

Michelin zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden ingezameld of langer dan voorzien wordt door de van kracht zijnde wetgeving.

ARTIKEL 6: GARANTIE EN VERANWOORDELIJKHEID

De informatie die wordt verspreid op de site wordt verstrekt “as is” zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook. Michelin behoudt zich het recht voor de inhoud of de toegang tot de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te corrigeren, te onderbreken en/of te verwijderen. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van besmetting van uw computermateriaal ten gevolge van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. Het is uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw computermateriaal te beschermen.

In geen geval kan Michelin, haar werknemers, leveranciers of partners die op de site vermeld worden aansprakelijk worden gesteld op grond van een vordering tot contractuele aansprakelijkheid, strafbare aansprakelijkheid of enige andere vordering, voor enigerlei directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, van welke aard ook, of door enigerlei schade met name van financiële of commerciële aard, voortvloeiend uit het gebruik van de site of van informatie op de site.

De site kan eenvoudige of dieplinks bevatten naar partnersites van Michelin of van derden, waarbij door de dieplinks de toelating van laatstgenoemde is verleend. Michelin oefent geen enkele controle uit over deze sites en aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid, pertinentie, beschikbaarheid, inhoud, reclame, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op of vanaf deze sites. Zo is Michelin geenszins verantwoordelijk voor enige direct of indirecte schade die zich kan voordoen ten gevolge van de toegang tot of het gebruik van de site van de partner of als gevolg van de niet-naleving door deze site van enigerlei regelgeving.

ARTIKEL 7: RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elk geschil betreffende de site of deze juridische kennisgeving wordt voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel en valt onder de toepassing van en wordt geanalyseerd volgens de Belgische wetgeving wat betreft de grond, ongeacht de conflictenregels. Door de site te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de toepassing van deze clausule. Indien enige bepaling van deze juridische kennisgeving om welke reden ook onwettig, nietig of niet-afdwingbaar geacht zou worden, dan wordt zij beschouwd als geen deel uitmakend van deze juridische kennisgeving en heeft zij geen invloed op de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere bepalingen.